คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Notepad เรียนรู้เทคโนโลยีโน้ตแพ็ค
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง โน้ตแพ๊ด (Notepad)
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง โน้ตแพ๊ด (Notepad)
รู้จักกับเทคโนโลยีโน้ตแพ๊ด (Notepad) เช่น แถบหัวเรื่อง, แถบเมนู, แถบสถานะ
การเข้าสู่โปรแกรมโน้ตแพ๊ด (Notepad), การเปิด-ปิดโปรแกรม และฝึกปฏิบัติ