คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Notepad การยกเลิกคำสั่ง และแทรกเวลาวันที่
เกมทดสอบความจำ
เกมทดสอบความจำ
ฝึกพิมพ์ข้อความในโปรแกรม Notepad
การลบข้อความ, การยกเลิกคำสั่ง
การแทรกเวลาวันที่แบบอัตโนมัติ