คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Paint เรียนรู้โปรแกรมเพ้นท์
แบบทดสอบก่อนเรียนโปรแกรม Paint 5 ข้อ
แบบทดสอบก่อนเรียนโปรแกรม Paint 5 ข้อ
ส่วนประกอบของโปรแกรม Paint
ขั้นตอนการวาดภาพ
ฝึกปฎิบัติใช้โปรแกรม Paint