คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Paint การพลิกและการหมุนภาพ / เติมแต้มสี จัดเก็บภาพ
คำถามทดสอบสมอง
คำถามทดสอบสมอง
โปรแกรม Paint : เครื่องที่ใช้หมุนภาพ, ขั้นตอนหมุนภาพ
ฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรม Paint : การหมุนภาพ