คอมพิวเตอร์
เรียนรู้อินเทอร์เน็ต เรียนรู้อินเทอร์เน็ต
การเรียนรู้อินเทอร์เน็ต
การเรียนรู้อินเทอร์เน็ต
บริการบนอินเทอร์เน็ต ได้แก่ e-mail, WWW
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต