คอมพิวเตอร์
ทบทวน และแบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 2 แบบทดสอบหลังเรียน
การเรียนรู้โปรแกรม Paint, ส่วนประกอบของโปรแกรม Paint
การเรียนรู้โปรแกรม Paint, ส่วนประกอบของโปรแกรม Paint
เรียนรู้โปรแกรม Paint, การใช้กล่องเครื่องมือวาดภาพระบายสี
แบบทดสอบหลังเรียน 1vdo ข้อ