คอมพิวเตอร์
ทบทวน และแบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 2 สรุป ทบทวน
การเรียนรู้เทคโนโลยีโน๊ตแพ็ด ได้แก่ จัดการข้อมูล, รูปแบบตัวอักษร
การเรียนรู้เทคโนโลยีโน๊ตแพ็ด ได้แก่ จัดการข้อมูล, รูปแบบตัวอักษร
การเรียนรู้เทคโนโลยีโน๊ตแพ็ด ได้แก่ ยกเลิกคำสั่ง แทรกเวลาวันที่ จัดเก็บเอกสาร
การเรียนรู้อินเทอร์เน็ต