คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ, รู้จักคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและประโยชน์ของข้อมูล
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
ความหมายคำว่า ข้อมูล
ประโยชน์ของ ข้อมูล