คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ, รู้จักคอมพิวเตอร์ แหล่งข้อมูล (รวบรวมข้อมูล, จัดเก็บข้อมูล, เก็บรักษาแหล่งข้อมูล)
ความหมาย แหล่งข้อมูล
ความหมาย แหล่งข้อมูล
ความหมาย การรวบรวมข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล