คอมพิวเตอร์
การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
ทบทวนการทำงานของคอมพิวเตอร์, การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
ทบทวนการทำงานของคอมพิวเตอร์, การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
กิจกรรมฝึก เปิด - ปิด คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์