คอมพิวเตอร์
การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้เมาส์-แป้นพิมพ์
ทบทวนการใช้งานคอมพิวเตอร์
ทบทวนการใช้งานคอมพิวเตอร์
การใช้เมาส์ และประโยชน์ของการใช้เมาส์
วิธีการใช้เมาส์ เช่น คลิกเมาส์ซ้าย คลิกเมาส์ขวา ดับเบิลคลิก การลาก-วาง
นักเรียนฝึกปฏิบัติการใช้เมาส์