คอมพิวเตอร์
การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้เมาส์-แป้นพิมพ์
การใช้แป้นอักขระ เช่น ปุ่มตัวอักษร, Tab, Caps Lock, Shift, Ctrl, Backspace, Enter
การใช้แป้นอักขระ เช่น ปุ่มตัวอักษร, Tab, Caps Lock, Shift, Ctrl, Backspace, Enter
การใช้แป้นควบคุมเคอร์เซอร์ เช่น ลูกศร, Print Screen, Scroll Lock, Pause, Insert
การใช้แป้นตัวเลข และแป้นฟังก์ชั่น เช่น F1, F2, F3, F4, F5, F7, F8, F12
กิจกรรม ฝึกการใช้แป้นพิมพ์ต่างๆ