คอมพิวเตอร์
การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์
การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น ทำความสะอาด, สำรองข้อมูล, ปิดเครื่อง, ตรวจสอบฮาร์ดดิสก์
การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เช่น ทำความสะอาด, สำรองข้อมูล, ปิดเครื่อง, ตรวจสอบฮาร์ดดิสก์
ประโยชน์การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ เช่น ยืดอายุการใช้งาน, รักษาป้องกันข้อมูล, ป้องกันอันตราย
สาเหตุความเสียหายของคอมพิวเตอร์ เช่น ความร้อน ฝุ่นละออง สนามแม่เหล็ก ไวรัส