คอมพิวเตอร์
การใช้งานและดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ความหมายและส่วนประกอบของวินโดวส์
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์
ระบบปฏิบัติการวินโดวส์
ส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ - stcom, icon, desktop, taskbar
ส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ - My Document, MyComputer, Recycle bin