คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมในการคำนวณ
แบบทดสอบ
แบบทดสอบ
การใช้โปรแกรมในการคำนวณ - การใช้เครื่องคิดเลข
ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมในการคำนวณ