คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และอินเทอร์เน็ต หน้าจอ (ปรับแต่งพื้นหลังของจอภาพ, โปรแกรมรักษาหน้าจอ)
การปรับแต่งพื้นหลังของจอภาพ (wall paper)
การปรับแต่งพื้นหลังของจอภาพ (wall paper)
ขั้นตอนการปรับแต่งพื้นหลังของภาพ (wall paper)
ฝึกปฏิบัติ ปรับแต่งพื้นหลังของภาพ (wall paper)