คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมในการวาดภาพ
แนะนำการใช้โปรแกรมในการวาดภาพ
แนะนำการใช้โปรแกรมในการวาดภาพ
การทำงานของสมุดงาน
ฝึกปฏิบัติในการใช้โปรแกรมในการวาดภาพ