คอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1 ทบทวนและทดสอบ ภาคเรียนที่ 1
สรุปหัวข้อที่เรียนในภาคเรียนนี้
สรุปหัวข้อที่เรียนในภาคเรียนนี้
ข้อมูลและประโยชน์ของข้อมูล
แหล่งข้อมูล และการรวบรวมข้อมูล, การจัดเก็บข้อมูลและรักษาข้อมูล
มารู้จักคอมพิวเตอร์, การใช้เมาส์ แป้นพิมพ์