คอมพิวเตอร์
โปรแกรม WordPad (การจัดการข้อความ) แถบเครื่องมือ, จัดการแฟ้มเอกสาร, ขนาดกระดาษ
แถบเครื่องมือโปรแกรม WordPad
แถบเครื่องมือโปรแกรม WordPad
การจัดแฟ้มเอกสาร เช่น สร้างแฟ้มเอกสารใหม่, เปิดแฟ้มเอกสารเก่า
ฝึกปฎิบัติการใช้โปรแกรม WordPad