คอมพิวเตอร์
โปรแกรม WordPad (การจัดการข้อความ) แถบเครื่องมือ, จัดการแฟ้มเอกสาร, ขนาดกระดาษ
แถบเครื่องมือโปรแกรม WordPad /การกำหนดขนาดกระดาษ
แถบเครื่องมือโปรแกรม WordPad /การกำหนดขนาดกระดาษ
การพิมพ์ข้อความ และสั่งพิมพ์
ฝึกปฏิบัติ พิมพ์ข้อความและสั่งพิมพ์