คอมพิวเตอร์
โปรแกรม WordPad (การจัดการข้อความ) รูปแบบอักษร, การจัดการตัวอักษร, การเปลี่ยนสีตัวอักษร
การเปลี่ยนสีตัวอักษร ก่อนพิมพ์เอกสาร
การเปลี่ยนสีตัวอักษร ก่อนพิมพ์เอกสาร
การเปลี่ยนสีตัวอักษร หลังพิมพ์เอกสาร / เปลี่ยนทั้งหมดในเอกสาร
ฝึกปฎิบัติ เปลี่ยนสีตัวอักษร