คอมพิวเตอร์
โปรแกรม WordPad (การจัดการข้อความ) เรียนรู้เทคโนโลยีเวิร์ดแพด
เรียนรู้เทคโนโลยีเวิร์ดแพด (WordPad) / แบบทดสอบก่อนเรียน
เรียนรู้เทคโนโลยีเวิร์ดแพด (WordPad) / แบบทดสอบก่อนเรียน
การใช้งานโปรแกรม และการเปิด-ปิดโปรแกรม WordPad
ฝึกปฎิบัติ การเปิด-ปิดโปรแกรมเวิร์ดแพด (WordPad)