คอมพิวเตอร์
โปรแกรม WordPad (การจัดการข้อความ) การพิมพ์ข้อความ, การยกเลิกคำสั่ง, การแทรกเวลาวันที่
การยกเลิกคำสั่ง
การยกเลิกคำสั่ง
การแทรกเวลา วันที่
กิจกรรม แทรกเวลา วันที่
การยกเลิกคำสั่งครั้งล่าสุด