คอมพิวเตอร์
โปรแกรม WordPad (การจัดการข้อความ) การย้ายข้อความ, การลบข้อความ, การคัดลอกข้อความ
ขั้นตอนการตัดข้อความ
ขั้นตอนการตัดข้อความ
ขั้นตอนการย้ายข้อความ
ฝึกปฎิบัติ พิมพ์ข้อความ ในโปรแกรม WordPad
ฝึกปฎิบัติ ย้ายข้อความ ในโปรแกรม WordPad