คอมพิวเตอร์
โปรแกรม WordPad (การจัดการข้อความ) รูปแบบอักษร, การจัดการตัวอักษร, การเปลี่ยนสีตัวอักษร
การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร
การเปลี่ยนขนาดตัวอักษร
การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร
ฝึกปฎิบัติ เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
ฝึกปฎิบัติ เปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร