คอมพิวเตอร์
โปรแกรม WordPad (การจัดการข้อความ) การแทรกภาพและสัญลักษณ์ / บันทึกข้อมูล, พิมพ์เอกสาร
คำถามเกี่ยวกับ เครื่องมือของโปรแกรม WordPad
คำถามเกี่ยวกับ เครื่องมือของโปรแกรม WordPad
การแทรกภาพและสัญลักษณ์
ฝึกปฎิบัติ แทรกภาพและสัญลักษณ์