คอมพิวเตอร์
การสร้างงานด้วยโปรแกรม WordPad สร้างงานภาษาอังกฤษ
ฝึกพิมพ์ชื่อสัตว์ภาษาอังกฤษ ลงในโปรแกรม Notepad
ฝึกพิมพ์ชื่อสัตว์ภาษาอังกฤษ ลงในโปรแกรม Notepad
ฝึกพิมพ์ชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลงในโปรแกรม WordPad
ฝึกวาดภาพสัตว์ และเขียนชื่อสิ่งที่วาดเป็นภาษาอังกฤษ ลงในโปรแกรมเพ้นท์ Paint