คอมพิวเตอร์
การสร้างงานด้วยโปรแกรม WordPad สร้างงานภาษาไทย
ฝึกพิมพ์ชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลงในโปรแกรม Notepad
ฝึกพิมพ์ชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ลงในโปรแกรม Notepad
ฝึกพิมพ์บทร้อยกรอง ลงในโปรแกรม WordPad
ฝึกวาดภาพสัตว์ที่อยู่ในตัวอักษรไทย ก-ฮ แล้วตกแต่งให้สวยงาม ลงในโปรแกรม Paint