คอมพิวเตอร์
การสร้างงานด้วยโปรแกรม WordPad การพิมพ์สัมผัสเบื้องต้น
การพิมพ์สัมผัสเบื้องต้น
การพิมพ์สัมผัสเบื้องต้น
ท่านั่งที่ถูกต้อง
การวางนิ้วบนแป้นเหย้า