คอมพิวเตอร์
การสร้างงานด้วยโปรแกรม WordPad สร้างงานคณิตศาสตร์
ฝึกปฎิบัติ หาคำตอบคณิตศาสตร์ ในโปรแกรมเวิร์ดแพด WordPad
ฝึกปฎิบัติ หาคำตอบคณิตศาสตร์ ในโปรแกรมเวิร์ดแพด WordPad
ฝึกปฎิบัติ หาคำตอบคณิตศาสตร์ ในโปรแกรมเวิร์ดแพด WordPad (ต่อ)
ฝึกปฎิบัติ สร้างงานคณิตศาสตร์ ในโปรแกรมโน้ตแพ็ด Notepad
ฝึกปฎิบัติ สร้างงานในโปรแกรม Paint