คอมพิวเตอร์
ทบทวน และแบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 2 แบบทดสอบหลังเรียน ภาคเรียนที่ 2
แบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ
แบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ
การเปลี่ยนสีตัวอักษร, การแทรกภาพและสัญลักษณ์
การบันทึกข้อมูล และการพิมพ์เอกสาร