คอมพิวเตอร์
ทบทวน และแบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 2 สรุป ทบทวน
การเรียนรู้เทคโนโลยี WordPad, แถบเครื่องมือ
การเรียนรู้เทคโนโลยี WordPad, แถบเครื่องมือ
เรียนรู้ WordPad ได้แก่ การจัดการแฟ้มเอกสาร, กำหนดขนาดกระดาษ
เรียนรู้ WordPad ได้แก่ การลบและคัดลอกข้อความ, การจัดการตัวอักษร