คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลผลข้อมูล
ทบทวน ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประมวลผล
ทบทวน ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประมวลผล
ขั้นตอนประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ รวบรวมและประมวลข้อมูล จัดเรียงข้อมูล สรุปผล
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง ข้อมูลสารสนเทศ (10 ข้อ)