คอมพิวเตอร์
ไมโครซอฟท์เวิร์ด การแก้ไขข้อความ พิมพ์ข้อความที่มีย่อหน้า พิมพ์ทับ-แทรก
การแก้ไขข้อความ การลบตัวอักษร
การแก้ไขข้อความ การลบตัวอักษร
การลบข้อความ
ฝึกปฏิบัติ ลบข้อความ