คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word (ตาราง) ขนาดกระดาษ, พิมพ์ข้อความ, บันทึก-เปิดแฟ้มข้อมูล
การกำหนดขนาดกระดาษ
การกำหนดขนาดกระดาษ
การพิมพ์ข้อความ
ฝึกปฎิบัติ กำหนดขนาดกระดาษ
ฝึกปฎิบัติ พิมพ์ข้อความ