คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word (ตาราง) ขนาดกระดาษ, พิมพ์ข้อความ, บันทึก-เปิดแฟ้มข้อมูล
การบันทึกข้อมูล
การบันทึกข้อมูล
การเปิดแฟ้มข้อมูล
ฝึกปฏิบัติ การบันทึกข้อมูล และการเปิดแฟ้มข้อมูล