คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word (ตาราง) รูปแบบเอกสาร, แก้ไขตัวสะกด, สัญลักษณ์พิเศษ
การจัดรูปแบบตัวอักษร
การจัดรูปแบบตัวอักษร
การจัดรูปแบบข้อความ
ฝึกปฎิบัติในโปรแกรม Microsoft Word