คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word (ตาราง) รูปแบบเอกสาร, แก้ไขตัวสะกด, สัญลักษณ์พิเศษ
การตรวจสอบแก้ไข ตัวสะกด
การตรวจสอบแก้ไข ตัวสะกด
การใช้สัญลักษณ์พิเศษ
ฝึกปฎิบัติ ตรวจสอบแก้ไขตัวสะกด และการใช้สัญลักษณ์พิเศษ