คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word (ตาราง) เรียนรู้เทคโนโลยีไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word)
เรียนรู้เทคโนโลยี Microsoft Word
เรียนรู้เทคโนโลยี Microsoft Word
ส่วนประกอบของโปรแกรม เช่น แถบหัวเรื่อง, แถบเมนู, แถบเครื่องมือมาตรฐาน, แถบสถานะ
การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word