คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word (ตาราง) คัดลอกข้อมูล, ย้ายข้อมูล, แทรกรูปแบบ
การเลือกข้อความ
การเลือกข้อความ
การคัดลอกข้อความ
การย้ายข้อความ
ฝึกปฎิบัติในโปรแกรม Microsoft Word