คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Microsoft Word (ตาราง) แถบรูปวาด, ข้อความศิลป์, สร้างเส้นขอบให้เอกสาร
แถบรูปวาด ได้แก่ ปุ่มรูปวาด, ปุ่มรูปร่างอัตโนมัติ, ปุ่มวาดเส้นลูกศร สี่เหลี่ยม วงรี
แถบรูปวาด ได้แก่ ปุ่มรูปวาด, ปุ่มรูปร่างอัตโนมัติ, ปุ่มวาดเส้นลูกศร สี่เหลี่ยม วงรี
การแทรกข้อความศิลป์
ฝึกปฎิบัติในโปรแกรม Microsoft Word