คอมพิวเตอร์
การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์, อินเทอร์เน็ต แบบทดสอบเรื่อง การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นซีดี แผ่นดิสก์เก็ต
การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้แก่ แผ่นซีดี แผ่นดิสก์เก็ต
การดูแลรักษาแป้นพิมพ์ เมาส์
การดูแลรักษาจอภาพ เครื่องพิมพ์ ลำโพง