คอมพิวเตอร์
ทบทวน และแบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 2 สรุป ทบทวน
กล่าวเข้าสู่บทเรียน
กล่าวเข้าสู่บทเรียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้แก่ อุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์
เรียนรู้เทคโนโลยี Microsoft Word ได้แก่ การจัดรูปแบบเอกสาร สัญลักษณ์พิเศษ การคัดลอกข้อมูล