คอมพิวเตอร์
ทบทวน และแบบทดสอบ ภาคเรียนที่ 2 แบบทดสอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ
แบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ
ทบทวน การแทรกรูปภาพ การแทรกข้อความศิลป์ สัญลักษณ์และตัวเลขแสดงหัวข้อ
การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์