คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ, รู้จักคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์, หลักการทำงาน, ประโยชน์และโทษของการใช้งานคอมพิวเตอร์)
การทำงานในระบบคอมพิวเตอร์
การทำงานในระบบคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ -อุปกรณ์รับข้อมูล,อุปกรณ์ประมวลผล,อุปกรณ์แสดงผล
รูปภาพแสดงการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์
ใบงานประเภทการทำงานของคอมพิวเตอร์