คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ, รู้จักคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์, หลักการทำงาน, ประโยชน์และโทษของการใช้งานคอมพิวเตอร์)
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ (ข้อ 1-9)
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ (ข้อ 1-9)
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ (ข้อ 6-10)
โทษของคอมพิวเตอร์, ข้อแนะนำในการใช้งานคอมพิวเตอร์