คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ, รู้จักคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ (ข้อมูล, จัดเก็บข้อมูล, ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ทักทายนักเรียน
ทักทายนักเรียน
ข้อมูล - ความหมายข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลต่างๆ
ข้อมูล - ประโยชน์จากการใช้ข้อมูล