คอมพิวเตอร์
ไฟล์และโฟลเดอร์ (การสร้าง, การลบ, การเรียง, การคัดลอก) การสร้างไฟล์-โฟลเดอร์, การจัดเรียงไฟล์-โฟลเดอร์
ซอฟท์แวร์ระบบ
ซอฟท์แวร์ระบบ
ซอฟท์แวร์ประยุกต์
โฟลเดอร์ (folder), เครื่องมือ – แถบเมนูในโฟลเดอร์