คอมพิวเตอร์
ไฟล์และโฟลเดอร์ (การสร้าง, การลบ, การเรียง, การคัดลอก) การลบไฟล์-โฟลเดอร์, การกู้ไฟล์-โฟลเดอร์
การลบไฟล์หรือโฟลเดอร์
การลบไฟล์หรือโฟลเดอร์
การลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ ใน Recycle Bin
ฝึกปฏิบัติ การลบไฟล์หรือโฟลเดอร์
แบบฝึกหัด การลบไฟล์หรือโฟลเดอร์