คอมพิวเตอร์
ไฟล์และโฟลเดอร์ (การสร้าง, การลบ, การเรียง, การคัดลอก) การคัดลอกไฟล์-โฟลเดอร์, การย้ายไฟล์-โฟลเดอร์
การคัดลอกและย้ายโฟลเดอร์หรือไฟล์
การคัดลอกและย้ายโฟลเดอร์หรือไฟล์
วิธีการคัดลอกและย้ายโฟลเดอร์หรือไฟล์
ฝึกปฏิบัติ การคัดลอกและย้ายโฟลเดอร์หรือไฟล์